Blog

Blog: “Winter”

Elise Eekhout | Artist | Kunstenaar | Tree or forest painting | Boom of bos schilderij | impressionism & expressionism | Impressionisme & expressionisme

With my paintings I want to transfer my feeling of freedom to you. It is wonderful to look at a painting and fantasize new dreams. Nothing is fixed and everything is possible because dreams have no limitations. 

Now that winter has finally arrived, it seems appropriate to tell the story of my winter painting. 

Just like last autumn, this winter reminds me of the lockdown of spring 2020. The difference with last autumn is that during winter we are in a lockdown again. So the memory is even stronger.

Fantasize

Most people lose the ability to fantasize without boundaries as they grow up. Their minds are used to all the limitations of the real world. It makes them forget dreams have no limitations. Especially during difficult times, like during the lockdown, it is very important to be able to use your imagination. 

With my paintings I want to give you the opportunity to dream and fantasize again. Fantasize without limits. I want you to experience the freedom of imagination!

Second lockdown

At the moment (just like in the spring of 2020) in the Netherlands there is a lockdown in force due to corona. The result is that the streets in the cities are (again) deserted, while in nature you can walk over people. The influence of the environment always plays a role in the making of art. This unique period also leaves its mark in the arts. You can certainly find this in my paintings.

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Corona Stories | Winter 01 | @work

Imagination

In your imagination you can visit all kinds of beautiful, wonderful places. During the spring of 2020, a lockdown due to corona applied in the Netherlands (just like now). With the help of our imagination I visited the most beautiful woods and forests with my children. Such as the forest of “Ronja the Robbers Daughter“, by Astrid Lindgren. Thanks to her beautiful descriptions about the childlike astonishment and wonder about what nature has to offer, we were able to experience all seasons in this wonderfully beautiful forest in a few weeks’ time.

During the spring, however, we could not have imagined that we would now be in lockdown again in the winter.

Source of inspiration

As I mentioned earlier, Astrid Lindgren’s story “Ronja de Roversdochter” of Astrid Lindgren, inspired me to make this painting. I will quote some excerpts from the story:

It was winter. Snow fell, it started to freeze, and the frost turned Ronja’s forest into an ice forest. There was nothing better than that. She went skiing, and when she returned at dusk she had frost in her hair and the nails on her fingers and toes cracked despite her warm fur mitts and boots. But no cold or snow could keep her out of the forest. […]

It had snowed a lot that night and all of Ronja’s ski tracks had disappeared. Now she had to make new ones and that was hard work. 

The frost had already covered the snow with a hard layer of ice, but that was just not strong enough, so that she kept sinking through it. After a while, she had no energy to continue. She wanted to go home.

She had climbed a hill and had to descend on the other side. The slope was steeper than she was used to, but she still had her ski poles to brake with, so she went down undaunted with a cloud of snow behind her. She flew over a bulge and lost one ski in mid-air.

When she hit the ground again, her foot sank through the snow into a deep hole. She saw her ski slide down the steep slope and she herself was knee-deep in the hole. She laughed about it at first, but when she realized what kind of situation she had gotten into, she stopped smiling. Because no matter how hard she jerked and pulled, she never came loose. […]

It had started to snow. Large flakes landed on her face. There they melted and mingled with tears. Because Ronja was crying now. […]

(From “Ronja the Robbers Daughter” by Astrid Lidgren)

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Corona Stories | Winter 01 | detail

I will not quote all of the text that I have incorporated into the painting. If you want to read more, I advise you to read Astrid Lindgren’s book “Ronja the Robber Daughter”. It is highly recommended, even if you don’t have children. Incidentally, this does not mean that the story of Ronja is the only story in the painting. 

I want you to come up with your own story for my paintings. The quoted lyrics can help you on your way to further fantasize, but you are free to leave the lyrics as they are and see something completely different.

The atmosphere and appearance of the work of art are, just like in a real forest, strongly influenced by the incidence of (sun) light. The sheet metal texts are difficult to capture in the photo. I hope this video gives a slightly better picture. The changing light during the day ensures that the texts stand out more or less. This changes the painting during the day. You are always welcome to come and see the painting in real life in the studio.

Click to go to the shop. Alle texts in the painting are written in Dutch, not in English.

Follow me at instagram: @EliseEekhoutart

Met mijn schilderijen wil ik mijn gevoel van vrijheid op jou overbrengen. Het is heerlijk om naar een schilderij te kijken en weg te dromen. Niets ligt vast en alles is mogelijk want dromen hebben geen beperkingen. 

Nu de winter eindelijk gearriveerd is, lijkt het me toepasselijk om het verhaal van mijn winterschilderij te vertellen. 

Net als de herfst doet de winter me denken aan de lockdown van lente 2020. Het verschil met de herfst is dat we ditmaal weer in een lockdown zitten, dus de herinnering is nog sterker.

Fantaseren

In je verbeelding kun je allerlei wonderlijke plaatsen bezoeken. De meeste mensen verliezen, naarmate ze ouder worden, het vermogen om zonder grenzen te fantaseren. Hun geest is gewend aan alle beperkingen van de echte wereld. Het zorgt ervoor dat ze vergeten dat dromen geen beperkingen hebben. Vooral tijdens moeilijke tijden, zoals tijdens de corona, is het heel belangrijk om in staat te zijn je fantasie te gebruiken.

Met mijn schilderijen wil ik je de mogelijkheid geven om weer te dromen en te fantaseren. Fantaseren zonder grenzen. Ik wil dat je de vrijheid van verbeelding ervaart!

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Corona Stories | Winter 01 | detail

Tweede lockdown

Op dit moment is er (net als in het voorjaar van 2020) in Nederland vanwege corona een lockdown van kracht. Het resultaat is dat de straten in de steden (weer) verlaten zijn, terwijl je in de natuur over mensen kunt lopen. De invloed van de omgeving speelt altijd een rol bij het maken van kunst. Deze unieke periode laat ook in de kunsten zijn sporen na. Dit kun je zeker terugvinden in mijn schilderijen.

Verbeelding

In je verbeelding kun je allerlei prachtige, wonderlijke plaatsen bezoeken. Tijdens de lente van 2020 gold in Nederland (net als nu) een lockdown vanwege corona. Met behulp van onze fantasie bezocht ik met mijn kinderen de mooiste bossen en wouden. Zoals het bos van “Ronja de Roversdochter”, van Astrid Lindgren. Dankzij haar prachtige beschrijvingen over de kinderlijke verbazing en verwondering over wat de natuur te bieden heeft, konden we in een paar weken tijd we alle seizoenen in dit wonderlijk mooie woud meebeleven. 

Tijdens de lente konden we echter niet vermoeden dat we nu in de winter weer in lockdown zouden zitten.

Inspiratiebron

Zoals ik eerder vertelde inspireerde het verhaal “Ronja de Roversdochter”, vanAstrid Lindgren me om dit schilderij te maken. Vanaf mijn volgende post zal ik een aantal fragmenten uit het verhaal citeren:

Het werd winter. Er viel sneeuw, het begon te vriezen en de rijp veranderde Ronja’s bos in een ijsbos. Iets mooiers bestond er niet. Ze ging er skiën, en als ze in de schemering terugkeerde, had ze rijp in haar haren en waren de nagels van haar vingers en tenen gebarsten ondanks haar warme bontwanten en laarzen. Maar geen kou of sneeuw kon haar uit het bos weghouden. […]

Het had die nacht flink gesneeuwd en alle skisporen van Ronja waren verdwenen. Nu moest ze nieuwe maken en dat was zwaar werk. 

De vorst had de sneeuw al met een hard ijslaagje bedekt, maar dat was net niet sterk genoeg, zodat ze er steeds doorheen zakte. Na een tijdje had ze geen fut meer om verder te gaan. Ze wilde naar huis.

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Corona Stories | Winter 01 | portret

Ze was op een heuveltje geklommen en moest aan de andere kant weer omlaag. De helling was er steiler dan ze gewend was, maar ze had haar skistokken toch om mee te remmen, dus stoof ze onverschrokken naar beneden met een wolk van sneeuw achter zich aan. Ze vloog over een bobbel heen en verloor haar ene ski in de lucht. 

Toen ze weer op de grond terechtkwam, zakte ze met haar voet door de sneeuw heen in een diep hol. Ze zag haar ski langs de steile helling wegglijden en zelf zat ze tot haar knie in het gat. In het begin lachte ze erom, maar toen ze doorkreeg in wat voor situatie ze terecht was gekomen, lachte ze niet meer. Want hoe hard ze ook rukte en trok, los kwam ze niet.[…]

Het was gaan sneeuwen. Grote vlokken kwamen op haar gezicht terecht. Daar smolten ze en vermengden zich met tranen. Want Ronja huilde nu. […]

(Uit “Ronja de Roversdochter” van Astrid Lidgren)

Ik zal niet heel de tekst die ik in het schilderij verwerkt heb citeren. Als je meer wilt lezen adviseer ik je om het boek ‘Ronja de Roversdochter’ van Astrid Lindgren te lezen. Het is een echte aanrader, ook als je geen kinderen hebt. Overigens wil dit niet zeggen dat het verhaal van Ronja het enige verhaal van het schilderij is.

Ik wil dat jij je eigen verhaal bij mijn schilderijen bedenkt. De geciteerde teksten kunnen je op weg helpen om verder te fantaseren, maar het staat je vrij om de teksten te laten voor wat ze zijn en geheel iets anders te zien. 

De sfeer en uitstraling van het kunstwerk worden, net als bij een echt bos, sterk beïnvloed door inval van het (zon)licht. De bladmetalen teksten zijn lastig vast te leggen op de foto. Ik hoop dat deze video een iets beter beeld geeft. De veranderende lichtinval gedurende de dag zorgt ervoor dat de teksten meer of juist minder opvallen. Hierdoor verandert het schilderij gedurende de loop van de dag. U bent altijd welkom om het schilderij in het echt te komen bekijken in het atelier. 

Klik hier om naar de shop te gaan. Alle teksten in het schilderij zijn in het Nederlands geschreven.

Volg me op instagram: @EliseEekhoutart

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Corona Stories | Winter 01 | painting

Views: 435

Did you like this? Share it!

0 comments on “Blog: “Winter”

Comments are closed.