Journal

RAUMdurchKUNST

RAUMdurchKUNST

ARBOUR CONVERSATIONS

6 – 27 July, 2024

This summer three of my works of art will be exhibited in RAUMdurchKUNST in Germany. Why this is a very special location is described below. If you happen to be in the area on the way to your holiday address, be sure to take a look at this beautiful group exhibition.

Location

RAUMdurchKUNST
Hauptstraße 28
82404 Sindelsdorf
Germany

Opening hours

Monday – Saturday:
10.00 AM – 7.00 PM 
Monday and Sunday closed.

Information

Franz Marc, one of the most important artists of the 20th century, lived with his wife Maria in the Upper Bavarian village of Sindelsdorf near Murnau am Staffelsee from 1909 to 1914. The couple inhabited the house of the carpenter Josef Niggl, where Franz Marc set up a studio in the attic. It was here that he painted many of his expressionist paintings, which later achieved world fame. 


In the famous bower, which stood next to the house until 2009 and is now located about 100 meters further north on Franz-Marc-Straße, Franz Marc founded the editorial team of the almanac “Der Blaue Reiter” together with Wassily Kandinsky who often came over from nearby Murnau. The book and the artistic movement soon became the focus of a circle of like-minded artists and were to have a decisive influence on the development of European art in the 20th century. The name “The Blue Rider” symbolized the emergence of a new spiritual quality of art that sought to overcome the materialism of the 19th century. The almanac and the subsequent art exhibitions in which the artists of the “Blue Rider” took part brought together texts and works of art from various cultures and art eras and were able to appeal to and inspire artists from different disciplines from different European countries. 


For example, Alexej Jawlensky, Marianne von Werefkin, Adolf Erbslöh, Alexander Kanoldt, August and Helmut Macke, Heinrich Campendonk as well as Wassily Kandinsky and Gabriele Münter met at Franz and Maria Marc. Heinrich Campendonk and the animal painter Jean Bloé Niestlé lived in Sindelsdorf at the same time. Robert Delaunay considered Sindelsdorf one of the major centers of European painting.

However, with the outbreak of the First World War, Sindelsdorf lost its famous painters and the place sank back into art-historical insignificance. Miraculously, however, the small, open building in the garden of the carpenter family, in which Franz Marc and Wassily Kandinsky held their bower conversations, survived. The robust and weather-resistant arbour still allowed to stay outdoors protected from sun or rain. Over the years, it has become a symbol of Europe-wide artistic exchange and the development of innovative ideas, the main concerns of the AiM group.

More than a hundred years ago, the historic Sindelsdorfer ARBOUR CONVERSATIONS contributed to international understanding, cross-border communication and a cross-border exchange of ideas. AiM pursues the same goals. That is why the group deals artistically with the phenomenon, interprets the semantic fields associated with it and explains them.

Artists in Motion (AiM)

AiM stands for Artists in Motion, a registered association based in Cernay-la-Ville, France. AiM promotes art and culture by creating a trans-European space for collaboration among artists of all disciplines. The members of AiM realize different types of events such as exhibitions, master classes, concerts, conferences, and residencies – our goals:

 • cross-European collaboration among artists and thus
 • promote respect for European culture
 • promote the diversity of European culture
 • promote cohesion, inclusion and well-being in our communities and societies
 • interdisciplinary collaboration among artists from different fields visual arts, music, literature as well as the applied and performing arts
 • discourse on topics of European importance.

RAUMdurchKUNST

RAUMdurchKUNST is an exhibition and event space in Sindelsdorf built in 2022. Significant in terms of art history, this place is easily accessible 50 km south of Munich in an artistically lively area in the foothills of the Alps. The works exhibited and available for purchase by contemporary, regional and national artists come from a variety of art forms and styles. RAUMdurchKUNST attaches great importance to being able to present different art forms at the same time. For example, there is a separate “room within a room” equipped with sound and lighting technology for immersive, walk-in art installations. Regular cabaret events of music, poetry and comedy, as well as readings, dialogue sessions and other opportunities for human exchange also have a place here. While this flexibility of the building and its usage concept is of great importance, the greatest attention is paid to the integrity of each art form and work presented. On the one hand, the temporal and spatial structure of RAUMdurchKUNST offers a trustworthy environment for the acquisition and trading of works of art. In addition, it encourages the viewer to linger in the garden over a cup of coffee, for example, to track down, trust and share the emotions evoked by the art. Nature, art, culture and society form a harmonious connection in this place for the senses and Sindelsdorf has now awakened from its artistic slumber after more than 100 years.

Support

Made possible with the kind support of B3 Architecten, Eur30 Art, Sparkasse Oberland, Smart, Antony Zauner Stiftung

PRIEEL GESPREKKEN

6 – 27 juli, 2024

Deze zomer worden drie van mijn kunstwerken geëxposeerd in RAUMdurchKUNST in Duitsland. Waarom dit een zeer bijzondere locatie is staat hieronder beschreven. Mocht je op weg naar je vakantieadres toevallig in de buurt zijn, ga dan vooral even kijken bij deze mooie groepsexpositie.

Locatie

RAUMdurchKUNST
Hauptstraße 28
82404 Sindelsdorf
Germany

Openingstijden

Maandag t/m zaterdag:
10.00 – 19.00 uur
Maandag en zondag gesloten.

Informatie

Franz Marc, een van de belangrijkste kunstenaars van de 20e eeuw, woonde van 1909 tot 1914 met zijn vrouw Maria in het Opper-Beierse dorp Sindelsdorf bij Murnau am Staffelsee. Het echtpaar bewoonde het huis van de timmerman Josef Niggl, waar Franz Marc woonde een studio op zolder inrichten. Hier schilderde hij veel van zijn expressionistische schilderijen, die later wereldfaam verwierven.


In het beroemde prieel, dat tot 2009 naast het huis stond en nu ongeveer 100 meter verder naar het noorden aan de Franz-Marc-Straße ligt, richtte Franz Marc samen met Wassily Kandinsky, die vaak kwam, de redactie van de almanak “Der Blaue Reiter” op. vanuit het nabijgelegen Murnau. Het boek en de artistieke beweging werden al snel het middelpunt van een kring van gelijkgestemde kunstenaars en zouden een beslissende invloed hebben op de ontwikkeling van de Europese kunst in de 20e eeuw. De naam “De Blauwe Ruiter” symboliseerde de opkomst van een nieuwe spirituele kwaliteit van de kunst die het materialisme van de 19e eeuw probeerde te overwinnen. De almanak en de daaropvolgende kunsttentoonstellingen waaraan de kunstenaars van de “Blauwe Ruiter” deelnamen, brachten teksten en kunstwerken uit verschillende culturen en kunsttijdperken samen en konden kunstenaars uit verschillende disciplines uit verschillende Europese landen aanspreken en inspireren.


Alexej Jawlensky, Marianne von Werefkin, Adolf Erbslöh, Alexander Kanoldt, August en Helmut Macke, Heinrich Campendonk en Wassily Kandinsky en Gabriele Münter ontmoetten elkaar bijvoorbeeld bij Franz en Maria Marc. Heinrich Campendonk en de dierenschilder Jean Bloé Niestlé woonden tegelijkertijd in Sindelsdorf. Robert Delaunay beschouwde Sindelsdorf als een van de belangrijkste centra van de Europese schilderkunst.

Met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog verloor Sindelsdorf echter zijn beroemde schilders en verviel de plaats weer in een kunsthistorische onbeduidendheid. Wonder boven wonder bleef echter het kleine, open gebouw in de tuin van de timmermansfamilie, waarin Franz Marc en Wassily Kandinsky hun prieelgesprekken voerden, bestaan. Het robuuste en weerbestendige prieel kan toch buiten blijven, beschermd tegen zon of regen. Door de jaren heen is het een symbool geworden van Europese artistieke uitwisseling en de ontwikkeling van innovatieve ideeën, de belangrijkste aandachtspunten van de AiM-groep. Meer dan honderd jaar geleden droegen de historische Sindelsdorfer ARBOR CONVERSATIONS bij aan internationaal begrip, grensoverschrijdende communicatie en een grensoverschrijdende uitwisseling van ideeën. AiM streeft dezelfde doelen na. Daarom gaat de groep artistiek met het fenomeen om, interpreteert de semantische velden die ermee gepaard gaan en verklaart deze.

Artists in Motion (AiM)

AiM staat voor Artists in Motion, een geregistreerde vereniging gevestigd in Cernay-la-Ville, Frankrijk. AiM promoot kunst en cultuur door een trans-Europese ruimte te creëren voor samenwerking tussen kunstenaars van alle disciplines. De leden van AiM realiseren verschillende soorten evenementen, zoals tentoonstellingen, masterclasses, concerten, conferenties en residenties – onze doelstellingen:

 • cross-Europese samenwerking tussen kunstenaars en dus
 • respect voor de Europese cultuur bevorderen
 • de diversiteit van de Europese cultuur bevorderen
 • cohesie, inclusie en welzijn in onze gemeenschappen en samenlevingen bevorderen
 • interdisciplinaire samenwerking tussen kunstenaars uit verschillende vakgebieden beeldende kunst, muziek, literatuur, toegepaste kunst en podiumkunsten
 • debat over onderwerpen van Europees belang.

RAUMdurchKUNST

RAUMdurchKUNST is een tentoonstellings- en evenementenruimte in Sindelsdorf, gebouwd in 2022. Deze plek is belangrijk in termen van kunstgeschiedenis en is gemakkelijk bereikbaar 50 km ten zuiden van München in een artistiek levendig gebied aan de voet van de Alpen. De werken die worden tentoongesteld en te koop zijn door hedendaagse, regionale en nationale kunstenaars komen uit een verscheidenheid aan kunstvormen en stijlen. RAUMdurchKUNST hecht er veel waarde aan om verschillende kunstvormen tegelijkertijd te kunnen presenteren. Zo is er een aparte ‘kamer in een kamer’ voorzien van geluids- en lichttechniek voor meeslepende, inloopkunstinstallaties. Regelmatige cabaretevenementen met muziek, poëzie en komedie, maar ook lezingen, dialoogsessies en andere mogelijkheden voor menselijke uitwisseling vinden hier ook plaats. Hoewel deze flexibiliteit van het gebouw en zijn gebruiksconcept van groot belang is, wordt de grootste aandacht besteed aan de integriteit van elke kunstvorm en elk gepresenteerd werk. Enerzijds biedt de temporele en ruimtelijke structuur van RAUMdurchKUNST een betrouwbare omgeving voor de verwerving en verhandeling van kunstwerken. Daarnaast moedigt het de kijker aan om bijvoorbeeld bij een kopje koffie in de tuin te blijven hangen om de emoties die de kunst oproept op te sporen, te vertrouwen en te delen. Natuur, kunst, cultuur en samenleving vormen op deze plek een harmonieuze verbinding voor de zintuigen en Sindelsdorf is nu na meer dan 100 jaar ontwaakt uit zijn artistieke slaap.

Sponsoring

Mogelijk gemaakt met de vriendelijke steun van B3 Architecten, Eur30 Art, Sparkasse Oberland, Smart, Antony Zauner Stiftung.

Views: 5

Did you like this? Share it!

0 comments on “RAUMdurchKUNST

Comments are closed.