Kunsthalte 6

Kunsthalte 6

Solo expositie lente 2023

Solo expositie – Kunstwerken van Elise Eekhout zullen te zien zijn bij Kunsthalte 6 in Naaldwijk.

De komende weken exposeert Elise Eekhout met nieuwe schilderijen in Kunsthalte 6 onder het motto ‘Painting with words’. Eekhout is gefascineerd door letters. In haar schilderijen verweeft ze teksten die haar inspireren met gedroomde beelden. Zaterdag 29 april om 15 uur opent wethouder Barend Rombout de expositie, waarbij iedereen welkom is. Ook de Westlandse dichter Joop Alleblas, inspiratiebron voor de teksten, is dan aanwezig en zal een en ander voordragen. De expositie duurt tot en met 11 juni.

“Heeft u er wel eens bij stilgestaan hoe bijzonder het is dat we kunnen lezen? Tekst is niets anders dan een reeks tekens op een rij waar we betekenissen aan hebben toegekend. We kunnen, gewoon door naar die tekens te kijken, een hele reeks gevoelens en emoties ervaren!” Elise Eekhout (Kwintsheul, 1976) wil vanuit haar fascinatie laten zien hoe tekst en beeld altijd in haar hoofd door elkaar lopen. In haar sfeervolle schilderijen schrijft ze teksten met bladgoud en bladzilver dat het licht steeds op een andere manier weerkaatst. Hierdoor komt het schilderij tot leven en ziet het er steeds weer anders uit.

“Speciaal voor deze expositie ben ik een samenwerking aangegaan met de Westlandse dichter Joop Alleblas. Zijn inspirerende gedichten hebben geleid tot een aantal nieuwe schilderijen. Daarnaast zal ik veel ander nieuw en niet eerder getoond werk laten zien.”

Atelierroute en lezing

Elise Eekhout is opgeleid aan kunstacademie St. Joost in Breda en startte tijdens haar studie haar ontwerpbureau 2 MAAL EE. Sinds 2020 werkt ze als professioneel kunstenaar. Haar letterkunst was te zien in het Scryption Museum in Tilburg en het Meermanno Museum in Den Haag. De expositie in Kunsthalte 6 duurt tot en met 11 juni en is in het weekend van 6 en 7 mei onderdeel van de Westlandse Kunst- en Atelierroute. Dan exposeert ook Antoinette van Beurden met haar keramiek in Kunsthalte 6.

Op zondag 4 juni houdt Eekhout in Kunsthalte 6 een lezing over het wordingsproces van haar werk: ‘Inspiratie & Creatie’. De lezing begint om 14.30 uur en de toegang is gratis.

Kunsthalte 6 (Zuideinde 6 in Naaldwijk) is elke zaterdag- en zondagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur geopend. De toegang is gratis en de werken zijn te koop.


Solo exhibition spring 2023

Solo exhibition – Artworks by Elise Eekhout will be on display at Kunststop 6 in Naaldwijk.

In the coming weeks, Elise Eekhout will exhibit new paintings in Kunsthal 6 under the motto ‘Painting with words’. Eekhout is fascinated by letters. In her paintings she interweaves texts that inspire her with dreamed images. On Saturday 29 April at 3 pm, alderman Barend Rombout will open the exhibition, where everyone is welcome. The Westland poet Joop Alleblas, source of inspiration for the texts, will also be present and will recite a few things. The exhibition will last until June 11.

“Have you ever stopped to think how special it is that we can read? Text is nothing but a series of characters in a row that we have assigned meanings to. We can experience a whole range of feelings and emotions just by looking at those signs!” Elise Eekhout (Kwintsheul, 1976) wants to show, based on her fascination, how text and image are always intertwined in her head. In her atmospheric paintings she writes texts with gold leaf and silver leaf that reflect the light in a different way. This brings the painting to life and makes it look different every time.

“Especially for this exhibition I have entered into a collaboration with the Westland poet Joop Alleblas. His inspiring poems have led to a number of new paintings. In addition, I will show many other new and previously unseen work.”

Workshop route and lecture

Elise Eekhout was educated at the St. Joost art academy in Breda and started her design agency 2 MAAL EE during her studies. She has been working as a professional artist since 2020. Her letter art was on display in the Scryption Museum in Tilburg and the Meermanno Museum in The Hague. The exhibition in Kunsthalt 6 lasts until June 11 and is part of the Westland Art and Atelier Route in the weekend of May 6 and 7. Then Antoinette van Beurden will also exhibit her ceramics in Kunsthal 6.

On Sunday 4 June, Eekhout will give a lecture at Kunsthal 6 about the process of creating her work: ‘Inspiration & Creation’. The lecture starts at 2.30 pm and admission is free. Kunststop 6 (Zuideinde 6 in Naaldwijk) is open every Saturday and Sunday afternoon from 1.30 pm to 4.30 pm. Admission is free and the works are for sale.


Location

Zuideinde 6
2671 MH Naaldwijk
The Netherlands

Opening hours

Grand Opening: 29 April, at 3.00 PM
Exhibition: 29 April – 11 June, from 13.30 till 16.30 uur on Saturday and Sunday.
Closed at 28 May, open at 29 May.
Atelierroute: 6 & 7 May, from 11.00 till 17.00
Lecture: 4 June, from 14.30 till 15.30

Views: 58

Did you like this? Share it!