Hofboerderij

Hofboerderij Exhibition

“Schoonheid van imperfectie”

Een expositie met schilderijen en keramiek van Elise en Marcel Eekhout in De Hofboerderij in Wateringen (Westland).Beiden gaan uit van het Japanse begrip dat imperfectie karakter en schoonheid op roept. Na een aantal jaren krijgen objecten het patina van de tijd; slijtage, kleine beschadigingen, verkleuring. Door juist met dit begrip kunst te maken, krijgt het ook nu al een eigen karakter. Anders dan fabriekswerk, is het zichtbaar met de hand en met aandacht gemaakt. Elk schilderij van Elise en keramisch object van Marcel is daardoor uniek en heeft een eigen schoonheid.

De schilderijen van Elise zijn gelaagd. Oude lagen schemeren door nieuwe lagen heen waardoor prachtige kleurencombinaties en structuren ontstaan. Als je de werken van dichtbij bekijkt, blijken ze gouden en zilveren teksten te bevatten. Deze zijn met de hand geschreven en daardoor heel persoonlijk. Van een afstand lijken de letters soms mistflarden, wolken of andere structuren. Als je langs het doek loopt verandert de lichtinval die door het goud en zilver wordt gereflecteerd en komt het werk tot leven.

De tekstfragmenten, uitgezocht om de zeggingskracht en verbeelding, zijn de inspiratiebronnen van de schilderijen. Voor de expositie bij de Hofboerderij heeft Elise werken uitgekozen die een link hebben met de (historische) omgeving. Elise heeft kunstacademie St. Joost in Breda gevolgd. Haar schilderijen worden binnen en buiten Europa geëxposeerd.

Het keramisch werk van Marcel bestaat uit kleurrijk steengoed en porselein. Beide zeer hoog gestookt in een eigen oven. Ze zijn met de hand gevormd en bevatten rafelranden, reliëf en patronen die tijdens het maken en stoken ontstaan en bewust gekoesterd worden. Speciaal voor de expositie op Hofboerderij zijn porseleinen werken gemaakt. Het werken met porselein en kobaltblauw is geïnspireerd op de hoogtijdagen van het Hof van Wateringen in de Gouden Eeuw. De tijd dat porselein en Delfts Blauw bij ons bekend werd. Ook de bodem vol met archeologische restanten vormt een inspiratiebron.

Samen met Aleks Droog zijn Reuzenkralen ontworpen voor een park en voor particulieren. Deze worden samen met Cor Unum ceramics & art gemaakt. Het zijn kralen die het verhaal van de plek verbeelden. Marcel is landschapsarchitect en keramist. Het werk heeft op verschillende beurzen en exposities gestaan.

Programma

Vernissage

Zondag 8 januari, 14.30 uur
Feestelijke opening met bijpassend optreden van Mattino.

Lezing;

“Historie als inspiratiebron voor verbeelding”

Zondag 15 januari, 14.00-15.00 uur
Inspirerende voorbeelden uit Kwintsheul, Wateringen en verre omstreken, door Elise en Marcel. Vrij toegankelijk.

Lezing;

“Kunst en verbeelding”

Zondag 29 januari,  14.00-15.00 uur
Het werk wordt toegelicht door Elise en Marcel, inclusief het proces om tot imperfecte schoonheid te komen. Vrij toegankelijk.

Locatie

Hoflaan 1
2291CP Wateringen
Westland

Openingstijden

7 – 29 Januari, 2023
Geopend zaterdagen en zondagen van 13.30 tot 16.30 uur.


“Beauty of imperfection”

An exhibition with paintings and ceramics by Elise and Marcel Eekhout in Marcel Eekhout in De Hofboerderij (Westland). Both are based on the Japanese concept that imperfection evokes character and beauty. After a number of years, objects acquire the patina of time; wear, minor damage, discoloration. By making art precisely with this concept, it already acquires its own character. Unlike factory work, it is visibly made by hand and with attention. Each painting by Elise and ceramic object by Marcel is therefore unique and has its own beauty.

Elise’s paintings are layered. Old layers shimmer through new layers, creating beautiful color combinations and structures. If you look closely at the works, they appear to contain gold and silver texts. These are handwritten and therefore very personal. From a distance, the letters sometimes look like patches of fog, clouds or other structures. As you walk along the canvas, the light reflected by the gold and silver changes and the work comes to life.

The text fragments, selected for their expressiveness and imagination, are the sources of inspiration for the paintings. For the exhibition at the Hofboerderij, Elise has selected works that have a link with the (historical) environment. Elise attended the St. Joost art academy in Breda. Her paintings are exhibited in and outside Europe.

Marcel’s ceramic work consists of colorful stoneware and porcelain. Both fired very high in their own oven. They are shaped by hand and contain frayed edges, relief and patterns that arise during making and firing and are consciously cherished. Porcelain works have been made especially for the exhibition at Hofboerderij. Working with porcelain and cobalt blue is inspired by the heyday of the Hof van Wateringen in the Golden Age. The time when porcelain and Delft Blue became known to us. The soil full of archaeological remains is also a source of inspiration.

Together with Aleks Droog, Giant Beads have been designed for a park and for private individuals. These are made together with Cor Unum ceramics & art. They are beads that depict the story of the place. Marcel is a landscape architect and ceramist. The work has been on various fairs and exhibitions.

Program

Grand Opening

Sunday januari 8, 2.30 PM
Festive opening with a matching performance by Mattino.

Lecture;

“History as a source of inspiration for imagination

Sunday januari 15, 2.00-3.00 PM
Inspiring examples from Kwintsheul, Wateringen and far surroundings, by Elise and Marcel. Freely accessible.

Lecture;

“Inspiration & Visualization”

Sunday januari 29,  2.00-3.00 PM
The work is explained by Elise and Marcel, including the process to achieve imperfect beauty. Freely accessible.

Location

Hoflaan 1
2291CP Wateringen
The Netherlands

Opening hours

Januari 7 – 29, 2023
Open on Saturday & Sunday 13.30 – 16.30


Visits: 279

Did you like this? Share it!