Blog

Blog: “Autumn”

Elise Eekhout | Artist | Kunstenaar | Tree or forest painting | Boom of bos schilderij | impressionism & expressionism | Impressionisme & expressionisme

It is wonderful to start a new painting. Nothing is fixed and everything is possible. The beautiful fall colors outside inspire me and remind me of last spring’s lockdown. 

Being creative give a feeling of boundlessness and limitlessness. And books and stories give the freedom to live multiple lives. Especially during the corona lockdown it was very important to be able to experience this feeling of freedom.

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Corona Stories | paint

“I try to visualize dreams and stories in my paintings. I use the magical appeal of texts in my artwork. It is my intention to take you into my paintings and to make you fantasize new dreams. To let you experience the limitlessness of your imagination. To make you dream without boundaries. I want you to experience how much freedom imagination gives.”

First lockdown

During the spring of 2020, an “intelligent lockdown” was applied in the Netherlands due to corona. The result was that the streets in the cities were completely deserted, while in nature you could walk over people. The influence of the environment always plays a role in the creation of art. This unique period also leaves its mark in the arts. You can certainly find these marks in my art.

Second lockdown

The moment this blog is placed on the website, a second lockdown has taken effect. During the writing of the instagram posts (which form the basis of these blogs) in November 2020, there was no question of a second lockdown.

The situation is now more or less the same as during the first lockdown, with the difference that we now have no wonderful spring weather.

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Corona Stories | Autumn 01 | painting

YOU CAN VISIT ALL KINDS OF WONDERFUL PLACES IN YOUR IMAGINATION

During the spring of 2020, an “intelligent lockdown” was applied in the Netherlands due to corona. With the help of our imaginations I visited the most beautiful woods and forests with my children. Such as the forest of “Ronja the Robbers Daughter“, by Astrid Lindgren. Thanks to her beautiful descriptions, about childish astonishment and wonder about what nature has to offer, we were able to experience all seasons in this beautiful forest in just a few weeks. 

Inspiration

As I mentioned earlier, Astrid Lindgren’s story “Ronja de Roversdochter” of Astrid Lindgren, inspired me to make this painting. I will quote some excerpts from the story:

Ronja wandered through the woods as always. It was very quiet there now, but she also liked it in the fall. The soft moss was green and damp under her bare feet, it smelled of autumn everywhere, and the branches of the trees glittered. […]

Furthermore, the forest was deserted in autumn. All creatures that otherwise lived there had disappeared. They had, of course, crawled deep into their holes and hiding places. […]

They sat by their fires as the sun rose higher and higher, the river roared beneath them, and the forest slowly awoke. The treetops moved gently in the morning breeze, here and there a cuckoo called, somewhere nearby a woodpecker was tapping on the trunk of a pine, and across the river a family of elk emerged from the forest. And the two of them absorbed all of this. Ronja and Birk felt that the river and the forest with everything that lived there belonged to them. […]

The sky grew clearer and cooler. A few chilly nights came and suddenly a birch tree above the river had yellow leaves in its top. When they were sitting by their fire one early morning, they saw it, but neither said anything about it. […] 

Summer had passed slowly. The autumn rains were on their way and soon proved so persistent that even Ronja could no longer take it, although she otherwise liked rain. […]

Finally it stopped raining. Instead, storms raged over the forest. Pines and firs were torn from the ground, roots and all, and birch leaves flew through the air. Gone was their golden glow, and on the slope above the river, only bare trees stood swaying pathetically in the strong wind. […] 

(From “Ronja de Roversdochter” by Astrid Lidgren)

Although in my previous posts I quoted some text fragments that I incorporated into the painting, that doesn’t mean that is the only story of the painting. I want everyone to come up with their own narration for my paintings. The quoted texts can help you on your way to use your imagination, but you are free to leave the texts as they are and see something completely different.

Next I’ll tell you what one of my followers sees in the painting.

Mysterious forest

Thanks to Astrid Lindgrens beautiful descriptions about what nature has to offer, we were able to experience all seasons in this beautiful forest in just a few weeks. 

Someone later commented on the artworks that resulted from this:

“The mysterious forest of human noise”

Ronald Groot

A beautiful description, because no forest in the Netherlands is free from human noise. Especially not during the corona lockdown, when the forests and parks were the most crowded places in the Netherlands.

The atmosphere and appearance of the artwork are, as with a real forest, strongly influenced by the incidence of (sun) light.

The sheet metal texts are difficult to capture in the photo. The changing incidence of light during the day ensures that the texts stand out more or less. This changes the painting during the course of the day. You are always welcome to come and see the painting in real life in the studio. 

I hope you enjoyed this journay as much as I did

 We have now come to the end. The painting is ready to be sold. Click to go to the shop. Alle texts in the painting are written in Dutch, not in English.

Follow me at instagram: @EliseEekhoutart

I will see you at my next art adventure!

Het is heerlijk om aan een nieuw schilderij te beginnen. Niets ligt vast en alles is mogelijk. De prachtige herfstkleuren buiten inspireren me en laten me terugdenken aan de lockdown van afgelopen lente. 

Creatief zijn geeft een gevoel van vrijheid en grenzeloosheid, en boeken en verhalen geven de vrijheid om meerdere levens te leiden. Vooral tijdens de corona lockdown was het erg belangrijk om dit gevoel van vrijheid te kunnen ervaren. 

“Ik probeer dromen en verhalen te visualiseren in mijn schilderijen. Daarbij gebruik ik de magische aantrekkingskracht van teksten. Het is mijn bedoeling om jou mee te nemen in mijn schilderijen en om je aan het fantaseren te krijgen. Om je de grenzeloosheid van je verbeelding te laten ervaren. Om je te laten dromen zonder kaders. Ik wil dat je ervaart hoeveel vrijheid verbeeldingskracht geeft.”

Eerste lockdown

In het voorjaar van 2020 was in Nederland vanwege corona een “intelligente lockdown” van kracht. Het resultaat was dat de straten in de steden helemaal verlaten waren, terwijl je in de natuur over mensen kon lopen. De invloed van de omgeving speelt altijd een rol bij het maken van kunst. Deze unieke periode laat ook in de kunsten zijn sporen na. Dit kun je zeker terugvinden in mijn schilderijen.

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Corona Stories | Autumn 01 | painting

Tweede lockdown

Op het moment dat deze blog op de website wordt geplaatst is een tweede lockdown van kracht gegaan. Tijdens het schrijven van de instagram posts (die ten grondslag liggen aan deze blogs) in november 2020 was er nog geen sprake van een tweede lockdown.

De situatie is inmiddels dus weer min of meer hetzelfde als tijdens de eerste lockdown, met het verschil dat we nu geen heerlijk lenteweer hebben.

IN JE VERBEELDING KUN JE ALLERLEI PRACHTIGE, WONDERLIJKE PLAATSEN BEZOEKEN

Tijdens de lente van 2020 gold in Nederland een ‘intelligente lockdown’ vanwege corona. Met behulp van onze fantasie bezocht ik met mijn kinderen de mooiste bossen en wouden. Zoals het bos van “Ronja de Roversdochter”, van Astrid Lindgren. Dankzij haar prachtige beschrijvingen over de kinderlijke verbazing en verwondering over wat de natuur te bieden heeft, konden we in een paar weken tijd we alle seizoenen in dit wonderlijk mooie woud meebeleven.

Inspiratiebron

Zoals ik eerder vertelde inspireerde het verhaal “Ronja de Roversdochter”, van Astrid Lindgren me om dit schilderij te maken. Ik zal een aantal fragmenten uit het verhaal citeren:

Ronja zwierf zoals altijd door het bos. Het was daar nu heel stil, maar ook in de herfst vond ze het er fijn. Het zachte mos was groen en vochtig onder haar blote voeten, het rook overal naar najaar en de takken van de bomen glinsterden. […]

Verder lag het bos er verlaten bij in de herfst. Alle wezens die daar anders huisden waren verdwenen. Ze waren natuurlijk diep in hun holen en schuilplaatsen gekropen. […]

Ze bleven bij hun vuur zitten terwijl de zon steeds hoger steeg, de rivier onder hen bruiste en het bos langzaam ontwaakte. De boomtoppen bewogen zachtjes in de ochtendwind, hier en daar riep een koekoek, ergens in de buurt zat een specht tegen de stam van een den te tikken en aan de overkant van de rivier kwam een elandenfamilie uit het bos tevoorschijn. En met zijn tweeën namen ze dit alles in zich op. Ronja en Birk hadden het gevoel dat de rivier en het bos met alles wat daar leefde van hen was. […]

De lucht werd helderder en koeler. Er kwamen en paar koude nachten en plotseling had een berk boven de rivier gele blaadjes in zijn top. Toen ze op een vroege morgen bij hun vuur zaten, zagen ze het, maar geen van beiden zeiden ze er iets over. […]

Er volgden nog prachtige dagen. Ze konden mijlenver over de groene bossen uitkijken maar ontdekten nu steeds meer geel en rood tussen al het groen. Het duurde dan ook niet lang of de hele berghelling onder hen leek een vlammenzee van rood en goud. Ze zaten bij hun vuur en vonden het allebei mooi, maar ze zeiden er niets van. […]

Langzaam was de zomer voorbij gegaan. De herfstregens kondigden zich aan en bleken algauw zo hardnekkig dat zelfs Ronja er niet meer tegen kon, hoewel ze anders best van regen hield. […]

Het hield tenslotte op met regenen. In plaats daarvan kwamen er stormen die boven het bos tekeer gingen. Dennen en sparren werden met wortels en al uit de grond gerukt en de berkenblaadjes vlogen door de lucht. Weg was hun gouden glans en op de helling boven de rivier stonden nu alleen nog maar naakte bomen zielig te zwaaien in de harde wind. […]

(Uit ‘Ronja de Roversdochter’ van Astrid Lidgren)

Hoewel ik een aantal tekstfragmenten heb geciteerd die ik in het schilderij heb verwerkt, wil dat niet zeggen dat dat het enige verhaal van het schilderij is. Ik wil juist dat iedereen zijn eigen verhaal bij mijn schilderijen bedenkt. De geciteerde teksten kunnen je op weg helpen om verder te fantaseren, maar het staat je vrij om de teksten te laten voor wat ze zijn en geheel iets anders te zien. 

Hieronder zal ik je vertellen wat een van mijn volgers in het schilderij ziet.

Mysterieus bos

Dankzij Astrid Lindgren’s prachtige beschrijvingen over wat de natuur te bieden heeft, konden we tijdens de lockdown in een paar weken tijd we alle seizoenen meebeleven.

Later merkte iemand het volgende op over de kunstwerken die hieruit ontstonden:

 “Het mysterieuze bos van menselijk geluid”

Ronald Groot

Een prachtige beschrijving, omdat geen enkel bos in Nederland vrij is van menselijk geluid. Al helemaal niet tijdens de corona-lockdown, toen de bossen en parken de drukstbezochte plaatsen in Nederland waren.

De sfeer en uitstraling van het kunstwerk worden, net als bij een echt bos, sterk beïnvloed door inval van het (zon)licht.

De bladmetalen teksten zijn lastig vast te leggen op de foto. De veranderende lichtinval gedurende de dag zorgt ervoor dat de teksten meer of juist minder opvallen. Hierdoor verandert het schilderij gedurende de loop van de dag. U bent altijd welkom om het schilderij in het echt te komen bekijken in het atelier. 

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Corona Stories | Autumn 01

Ik hoop dat je net zo genoten hebt van deze reis als ik

We zijn nu aan het einde gekomen. Het schilderij is klaar om verkocht te worden. Klik hier om naar de shop te gaan. Alle teksten in het schilderij zijn in het Nederlands geschreven.

Volg me ook op instagram: @EliseEekhoutart

Tot ziens bij mijn volgende kunst-avontuur!

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Corona Stories | Autumn 01 | painting

Visits: 626

Did you like this? Share it!

2 comments on “Blog: “Autumn”

Die dode bomen die je schildert zijn de zielen van overleden mensen

Door de bomen waait het stilte, voor het aanzien van het schilderij.

Comments are closed.