Journal

Algemeen Dagblad newspaper: “Vanished Westland”

Marcel Eekhout | Art | Kunst | porselein

Departed artists show vanished Westland: Country estates now works of art in Hofboerderij

Artists who left Westland two years ago discovered how many country estates have disappeared here. How the landscapes have changed. It became a special exhibition in the Hofboerderij in Wateringen.

Rien van den Anker 14-01-23, 16:33 – original article

Sommige Westlanders worden meer Westlander nadat ze vertrokken zijn, gaan zich er ook meer voor interesseren. Landschapsarchitect Marcel Eekhout moet wel om dat beeld lachen. Toegegeven, hij en zijn nichtje, schilderes Elise, zijn er mooie voorbeelden van.

De eerste woont en werkt in het Brabants Schijndel, zij in Zoetermeer, maar beiden hebben nog steeds iets met hun Westlandse geboortegrond. En niet alleen omdat ze familiaal verbonden zijn met het gelijknamige bouwbedrijf in Kwintsheul. “Tja, het is toch je jeugdtijd. We zijn ooit voor de studie weggegaan en elders terechtgekomen.”

Maar juist daardoor kijken ze met andere ogen naar het gebied waar ze hun eerste jaren doorbrachten. “Je komt er nog geregeld, maar niet meer dagelijks en je gaat ook andere dingen zien dan wanneer je er zelf was blijven wonen.”

Het is verdrietig dat er zó veel is verdwenen.

Marcel Eekhout

It was the book ‘Buitenplaatsen in Westland’ by the Oud-Westland Historical Society that opened their eyes. What an area with fascinating estates and beautiful houses where wealthy residents of The Hague and Delft lived, Marcel concluded. “And at the same time a bit sad that so much has disappeared.” Sadness that, according to him, also had a positive side effect. “Then you also read that the wealthy returned to the city and that their vegetable and flower gardens have become the first impetus for horticulture.” Those images rumbled in their heads and led to a new collection of two completely different types of art: artistic works that could only have been made by departed Westlanders who now view De Glazen Stad from a completely different perspective.

Frayed edges

“For example, I made a project consisting of about a hundred porcelain, almost transparent, plates with visible frayed edges that symbolize the disappearance of those country estates. In fact, I indicate that these plates are the traces left by history in the present landscape, which show that the past is no longer present,” Eekhout explains creatively. He also used Delft Blue, which was in vogue at the time.

Elise Eekhout | Art | Kunst | Abstract landscape painting | Abstract landschappelijk schilderij
‘Het vermiste land 02’ van de Zoetermeerse kunstenaar Elise Eekhout.

He has also made a series of ceramic works that make a link with the archaeological treasures that have come to the surface in the Westland over time. “Due to excavations and subsidence, for example. They were also found around the Hofboerderij, where centuries ago the lock Het Hof was, later a monastery and also a Buitenplaats.”

Historical remnants

He has now artistically made those historical remains from transparent porcelain. And to increase the effect of fragility, he illuminates them with tea lights and LED lights.

His niece Elise also painted in her own way how she experienced the changing landscape of Westland. For example, she shows the Sand Motor and the still spacious dune area of ​​Monster. “It is fascinating how she broadly provides her artworks with gold and silver letters that reinforce the image with its own story, as it were.”

The exhibition ‘Beauty of imperfection’ can be seen every Saturday and Sunday from 13:30 to 17:00 in the Hofboerderij in Wateringen until 29 January. On Saturday 29 January there will be a lecture in which both artists explain how they wanted to make the invisible visible.

Vertrokken kunstenaars tonen verdwenen Westland: Buitenplaatsen nu kunstwerken in Hofboerderij


Twee alweer jaren geleden uit het Westland vertrokken kunstenaars ontdekten hoeveel Buitenplaatsen hier zijn verdwenen. Hoe de landschappen zijn veranderd. Het werd een bijzondere expositie in de Hofboerderij in Wateringen.

Rien van den Anker 14-01-23, 16:33 – origineel artikel

Sommige Westlanders worden meer Westlander nadat ze vertrokken zijn, gaan zich er ook meer voor interesseren. Landschapsarchitect Marcel Eekhout moet wel om dat beeld lachen. Toegegeven, hij en zijn nichtje, schilderes Elise, zijn er mooie voorbeelden van.

De eerste woont en werkt in het Brabants Schijndel, zij in Zoetermeer, maar beiden hebben nog steeds iets met hun Westlandse geboortegrond. En niet alleen omdat ze familiaal verbonden zijn met het gelijknamige bouwbedrijf in Kwintsheul. “Tja, het is toch je jeugdtijd. We zijn ooit voor de studie weggegaan en elders terechtgekomen.”


Maar juist daardoor kijken ze met andere ogen naar het gebied waar ze hun eerste jaren doorbrachten.
“Je komt er nog geregeld, maar niet meer dagelijks en je gaat ook andere dingen zien dan wanneer je er zelf was blijven wonen.”

Het is verdrietig dat er zó veel is verdwenen.

Marcel Eekhout


Het was het boek ‘Buitenplaatsen in het Westland’ van het Historisch Genootschap Oud-Westland dat hun de ogen deed openen. Wat een gebied met fascinerende landgoederen en prachtige huizen waar rijke Hagenaars en Delftenaren woonden, concludeerde Marcel.
“En tegelijkertijd wat verdrietig dat er zó veel is verdwenen.”
Verdriet dat volgens hem ook een positief bijeffect had.
“Dan lees je ook dat die gefortuneerden terugkeerden naar de stad en dat hun groente- en bloementuinen de eerste aanzet zijn geworden van de tuinbouw.” Die beelden rommelden in hun hoofden en leidde tot een nieuwe collectie van twee totaal verschillende soorten kunst. Artistieke werkstukken die eigenlijk alleen maar kunnen zijn gemaakt door vertrokken Westlanders die De Glazen Stad nu met totaal andere blik bekijken.


Rafelranden


“Ik heb bijvoorbeeld een project gemaakt dat bestaat uit zo’n honderd porseleinen, bijna doorzichtige, bordjes met zichtbare rafelranden die het verdwijnen van die buitenplaatsen symboliseren. In feite geef ik daarmee aan dat die bordjes de sporen zijn die de geschiedenis achterlaat in het huidige landschap. Die aantonen dat het verleden niet meer aanwezig is”, legt Eekhout creatief uit. Ook maakte hij gebruik van Delfts Blauw, dat toentertijd exclusief in zwang was.

‘Het vermiste land 03’ van de Zoetermeerse kunstenaar Elise Eekhout.

Hij heeft daarnaast een serie keramische werken gemaakt die een link leggen met de archeologische schatten die in de loop der tijden aan de oppervlakte zijn gekomen in het Westland. “Door bijvoorbeeld opgravingen en ook verzakkingen. Die zijn ook gevonden rondom de Hofboerderij, waar eeuwen geleden het slot Het Hof was, later een klooster en ook een Buitenplaats.”

Historische restanten


Die historische restanten heeft hij nu artistiek gemaakt van transparant porselein. En om het effect van fragiliteit te vergroten verlicht hij ze met waxinelichtjes en led-lampjes.

Zijn nichtje Elise heeft daarnaast op geheel eigen wijze schilderend weergegeven hoe zij het veranderende landschap van Westland heeft ervaren. Zo toont zij onder meer de Zandmotor en het nog ruime duingebied van Monster. “Het is fascinerend hoe zij haar kunstwerken dan breed voorziet van gouden en zilveren letters die het beeld met een eigen verhaal als het ware versterken.”


De expositie ‘Schoonheid van imperfectie’ is tot en met 29 januari elke zaterdag en zondag te zien van 13.30 tot 17.00 uur in de Hofboerderij in Wateringen. Op zaterdag 29 januari is er een lezing waarop beide kunstenaars vertellen hoe zij het onzichtbare zichtbaar wilde maken.

Views: 26

Did you like this? Share it!

0 comments on “Algemeen Dagblad newspaper: “Vanished Westland”

Comments are closed.