Artist’s Statement

EXPLORATION OF IMAGINATION

Thanks to smartphones, tablets, etc. we are busy with (moving) images almost all day long. Because of this we tend to forget how special it is that we can read. If you consider it, it is a very fascinating fact: text is nothing but a series of signs in a row, to which we have assigned meanings. We can experience a whole range of feelings and emotions, just by looking at those signs. We use our imagination and move in the text. We are so used to this that we don’t think about it.

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Corona Stories | Torenhoog 01 | detail

In fact, because of our “visual” norms/habits, I sometimes like to refer to these as “visual complacency”, we are in danger of slowly losing this mysterious quality. We are so used to seeing images on a screen that we forget that we can create images in our minds.

In life, many are continuously searching for answers, exploring for limits that define who we think we are, and we are constraining ourselves to our perceived “sized box”.

I object to this “complacent norm” of superficially constraining oneself when the alternative can be freedom and insightful pleasures.

I want us to be free, free to use our fantasy and imagination to come up with creative solutions to unexpected problems.

2 MAAL EE | Elise Eekhout | @work

Most people lose the ability to think outside the box as they grow up, to fantasize without boundaries. Their minds are accustomed to all the limitations of the real world. They have forgotten that stories and dreams have no limitations. Books and narratives give us the freedom to live multiple lives, as often as we want and different every time.

I visualize narratives and dreams in my paintings. I use the magical appeal of texts in my artwork. It is my intention to take you into my paintings by means of “narration • imagination • exploration” and to make you fantasize new dreams. To let you explore the limitlessness of your imagination. To make you dream without boundaries. I want you to experience how much freedom imagination gives.

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Stories | Land of Big & Growth 02 | detail

I want you to engage in a conversation about what you experience when you look at my painting. A conversation with yourself, with me, with others. I want you to explore: what do you see, what do you feel, what do you think?

Your impression of the painting is yours. It cannot be wrong, because there is no “right impression”. My art should reflect what you see and feel, coloured by your own context and experiences. There is beauty in that. Everyone sees and feels different, as long as they are willing to listen to their own inner voice and their imagination.

VERKENNING VAN VERBEELDING

Dankzij smartphones, tablets, enz. zijn we vrijwel de hele dag bezig met (bewegende) beelden. Hierdoor zijn we geneigd te vergeten hoe bijzonder het is dat we kunnen lezen. Als je erover nadenkt, is het een heel fascinerend feit: tekst is niets anders dan een reeks tekens op een rij, waaraan we betekenissen hebben toegekend. We kunnen een hele reeks gevoelens en emoties ervaren, gewoon door naar die tekens te kijken. We gebruiken onze verbeelding en verplaatsen ons in de tekst. We zijn hier zo aan gewend, dat we er niet over nadenken.

Het is een feit dat we vanwege onze ‘visuele’ normen/gewoonten, die ik soms graag ‘visueel beperkte blik’ noem, het gevaar lopen deze mysterieuze kwaliteit langzaamaan te verliezen. We zijn er zo aan gewend om beelden op een scherm te zien dat we vergeten dat we zelf beelden in onze geest kunnen creëren.

In het leven zijn veel mensen continu op zoek naar antwoorden, op zoek naar grenzen die bepalen wie we denken te zijn, en beperken we ons tot het ‘hokje’ waarin we denken te horen.

Ik maak bezwaar tegen deze ‘visueel beperkende norm’ die leidt tot oppervlakkige zelfbeperking, wetende dat het alternatief vrijheid en het plezier van nieuwe inzichten kan zijn.

Ik wil dat we vrij zijn, vrij om onze fantasie en verbeelding te gebruiken en zo tot creatieve oplossingen te komen bij onverwachte problemen.

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Corona Stories | Tranquil City 02 | detail

De meeste mensen verliezen als ze volwassen worden het vermogen om buiten de kaders te denken, om grenzeloos te fantaseren. Hun geest is gewend aan alle beperkingen van de echte wereld. Ze zijn vergeten dat verhalen en dromen geen beperkingen hebben. Boeken en verhalen geven ons de vrijheid om meerdere levens te leiden. Zo vaak als we willen en iedere keer weer anders.

Ik visualiseer verhalen en dromen in mijn schilderijen. Daarbij gebruik ik de magische aantrekkingskracht van teksten. Het is mijn bedoeling om jou door middel van “vertelling • verbeelding • verkenning” mee te nemen in mijn schilderijen en je aan het fantaseren te krijgen. Om je de grenzeloosheid van je verbeelding te laten verkennen. Om je te laten dromen zonder kaders. Ik wil dat je ervaart hoeveel vrijheid verbeeldingskracht geeft.

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Corona Stories | Tranquil City 05 | detail

Ik wil dat je het gesprek aangaat over wat je ervaart als je naar mijn schilderij kijkt. Een gesprek met jezelf, met mij, met anderen. Ik wil dat je op verkenning gaat: wat zie je, wat voel je, wat denk je?

Jouw impressie van het schilderij is van jou. Het kan niet verkeerd zijn, want er is geen ‘juiste impressie’. Mijn kunst moet weerspiegelen wat jij ziet en voelt, gekleurd door je eigen context en ervaringen. Daar zit schoonheid in. Iedereen ziet en voelt iets anders, zolang ze maar bereid zijn te luisteren naar hun eigen innerlijke stem en hun verbeelding.

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Stories | Land of Big & Growth 02 | @work

Method

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Corona Stories | Winter 01 | detail

NARRATION

A “narration” is a story, a poem, a book, a song text, an experience, a dream, a feeling, etc. I use the narration as inspiration for making a painting. Usually I know in advance what my source of inspiration is. However, sometimes I start painting from a feeling, and during the painting process it becomes clear to me which “narration” belongs to it.

IMAGINATION

My paintings are visualisations of my imagination. These visualizations help you to use your own imagination. In doing so, I make use of the magical appeal of texts: the combination of image and text invites you to put your imagination to work.

EXPLORATION

My art acts as a catalyst to enter into a conversation with yourself: “what do I see, what do I feel, what do I think?”.

Your impression of the painting is yours. It cannot be wrong, because there is no “right impression”. My artwork should reflect what you see and feel, colored by your own context and experiences. There is beauty in that. Everyone sees and feels differently, as long as you are willing to listen to your own inner voice and imagination.

This way you can explore the limitlessness of your imagination. Your imagination becomes part of the painting. Because of this it is no longer my painting; it is now your story.

VERTELLING

Een ‘vertelling’ is een verhaal, een gedicht, een boek, een songtekst, een belevenis, een droom, een gevoel, enz. Ik gebruik de vertelling als inspiratie voor het maken van een schilderij. Meestal weet ik van tevoren wat mijn inspiratiebron is. Het gebeurt echter ook weleens dat ik begin te schilderen vanuit een gevoel, waarna me tijdens het schilderproces duidelijk wordt welke ‘vertelling’ erbij hoort.

VERBEELDING

Mijn schilderijen zijn visualisaties van mijn verbeelding. Deze visualisaties helpen jou om je eigen verbeeldingskracht te gebruiken. Daarbij maak ik gebruik van de magische aantrekkingskracht van teksten: de combinatie van beeld en tekst nodigt uit om je verbeelding aan het werk te zetten.

VERKENNING

Mijn kunst werkt als katalysator om het gesprek aan te gaan met jezelf: “wat zie ik, wat voel ik, wat denk ik?”.

Jouw impressie van het schilderij is van jou. Het kan niet verkeerd zijn, want er is geen ‘juiste impressie’. Mijn kunst moet weerspiegelen wat jij ziet en voelt, gekleurd door je eigen context en ervaringen. Daar zit schoonheid in. Iedereen ziet en voelt iets anders, zolang je maar bereid bent te luisteren naar je eigen innerlijke stem en verbeelding.

Op deze manier kun je de grenzeloosheid van je verbeelding verkennen. Jouw verbeeldingskracht wordt onderdeel van het schilderij. Hierdoor is het niet langer mijn schilderij; het is nu jouw verhaal.

2 MAAL EE | Elise Eekhout | Stories | Ontsnapte Land | detail

Comments

Comment: You have a ral sensitivity to the written word and text and our experience of it...

Did you like this? Share it!

0 comments on “Artist’s Statement

Leave Comment